keskiviikko 13. marraskuuta 2013

Businessvalmennus – työkalu tuottavuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen organisaatiossa

Mitä on businessvalmennus?

Business coaching syntyi Yhdysvalloissa 1980 luvulla tilanteeseen, jossa yrityksillä oli tarve joustavampaan johtamistapaan. Se rantautui Suomeen vuosituhannen vaihteessa ja suomenkielisiksi termeiksi muotoutuivat businessvalmennus tai yritysvalmennus. Suomessa businessvalmennus on osoittautunut tehokkaaksi työkaluksi ja menetelmäksi kehittää organisaatioiden henkilöstön ja johdon tämän päivän työelämän edellyttämiä ominaisuuksia, kuten itseohjautuvaa ja itsenäistä työskentelytapaa, henkilökohtaista vastuunottoa, omien ajatusmallien ja osaamisen jatkuvaa uudistamista, itseohjattua oppimista ja uudenlaista johtamista. Vaikka tänä päivänä pidämmekin itsenäistä työskentelytapaa ensiarvoisen tärkeänä, käytännön johtajuus ei välttämättä tue johdettavien itseohjautuvuuden kehittymistä. Nyt peräänkuulutetaankin esimiehiltä ja johtajilta yhä suurempaa luottamusta sekä luopumista käskyttävästä johtamistyylistä kohti kannustavaa, motivoivaa ja oivalluttavaa johtamistyyliä - valmentavaa johtajuutta.

Työelämä on muuttunut entistä nopeammaksi ja vaativammaksi. Tehokkuus- ja tulosvaatimusten korostuminen, jatkuva kiire ja uusien asioiden oppimisen tarve koettelevat sekä esimiesten että työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia. Jatkuvat yt-neuvottelut koettelevat sekä alaisia että esimiehiä. On vaikea pitää motivaatiota yllä kun saa koko ajan pelätä työpaikkansa puolesta tai irtisanoa ihmisiä. Työpaikkojen kannustavuus, innovatiivisuus ja ilmapiiri ovat yleisesti heikentyneet, stressi ja uupuminen lisääntyneet.

Työpaikkojen huonon ilmapiirin nähdään johtuvan ennen kaikkea esimies- ja johtamistaitojen puutteesta. Jo vuonna 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön järjestämässä "työelämän kansanäänestyksessä" toivottiin merkittävää parannusta etenkin esimiestaitoihin ja johtamiseen. Noin 90 prosenttia vastaajista laittaisi esimiehensä ihmissuhdekurssille. Mielenkiintoinen tulos tässä kyselyssä oli myös se, että runsas puolet vastaajista oli sitä mieltä, että työntekijöiden olisi osallistuttava alaistaitojen koulutukseen.

Luottamukseen ja potentiaaliin perustuva oppimisprosessi

Businessvalmennus on luottamuksellinen, ihmisten potentiaaliin ja oppimiskykyyn uskova pitkäkestoinen (6-12kk) prosessi. Se voi olla henkilökohtainen, ryhmävalmennus tai näiden yhdistelmä. Businessvalmennus on tietyssä mielessä yhdistelmä kehitysmenetelmiä psykologian, aikuiskasvatuksen, urheiluvalmennuksen ja liiketoimintakonsultoinnin alueilta. Prosessi lähtee nykytilanteesta ja etenee kohti henkilön omia ja organisaatiolähtöisiä päämääriä ja tavoitteita. Matkan varrella pohditaan yhdessä valmentajan kanssa onnistumisia ja esteitä päämäärien saavuttamisessa. Valmennuksen aikana valmennettava toteuttaa näitä päämääriä ja tavoitteita kokonaisvaltaisesti omassa työssään ja henkilökohtaisessa elämässään. Tämän prosessin, joka alkaa nykytilanteesta ja etenee kohti päämääriä ja tavoitteita, ohjaamiseen valmentajalla on käytössään erilaisia työkaluja ja menetelmiä. Esimerkki tällaisesta yleisesti käytetystä menetelmästä ja työkalusta on dialogi ja kysymystekniikat. Valmennuskeskustelu etenee dialogina, kyselyn ja kuuntelun vuoropuheluna. Valmentajan tehtävänä on ensijaisesti esittää kysymyksiä, haastaa valmennettavaa ajattelemaan asioita eri näkökulmista ja näin auttaa valmennettavaa oivaltamaan.

Mikä näistä - valmennus, koulutus, työnohjaus, mentorointi

Businessvalmennus sekoitetaan usein muihin samankaltaisiin menetelmiin, kuten opettamiseen ja koulutukseen, työnohjaukseen ja mentorointiin. Vaikka valmentaminen on myös opettamista ja koulutusta, sen tarkoitus ei kuitenkaan ole tarjota valmiita vastauksia valmennettavalle. Työnohjaus on lähtöisin sosiaali- ja terveysalalta ja keskittyy kuten valmentaminenkin suorituksen parantamiseen, mutta ohjauksen mielenkiinto on enemmän henkilön tämänhetkisessä tilanteessa työssä ja henkilökohtaisessa elämässä. Valmentaminen on lähtöisin business- ja urheilumaailmasta ja keskittyy siihen, miten päästään tämänhetkisestä tilanteesta tavoitetilaan ja organisaation päämääriin, miten hyödynnetään yksilön tai ryhmän potentiaalia tehokkaammin ja miten muutetaa tämänhetkisiä toimintatapoja tavoitetilaan pääsemiseksi. Mentoroinnissa taas kokeneempi mentor keskittyy jakamaaan kokemuksensa, osaamisensa ja ajatuksensa mentoroitavan kanssa. Valmentajalla ei välttämättä ole vastaavaa kokemusta jaettavanaan kuin mentorilla, vaan hänen tehtävänsä on tavoitteiden selkeyttäminen, motivointi ja oivalluttaminen.

Moninaisia tarpeita ja hyötyjä

Businessvalmennus voi olla organisaation sisällä tapahtuvaa tai organisaatio voi hyödyntää ulkopuolista valmentajaa. Ulkopuolista valmentajaa käytetään esim. tilanteissa kun organisaatiosta ei löydy tietotaitoa valmentamiseen tai kun tarvitaan objektiivista tilanteen arvioijaa. Koska menetelmä ja työkalut ovat uusia Suomessa, usein organisaatiot hyödyntävät ulkopuolista valmentajaa esimerkiksi tilanteissa, joissa halutaan kehittää esimiestyötä ja johtamista, johtoryhmätyöskentelyä, hallitustyöskentelyä, tiimityöskentelyä, myyntityötä, prosesseja. Myös strategian jalkauttaminen, yrityksen sukupolvenvaihdoksen läpivienti, uuden tehtävän/roolin haltuunotto, myynnin kasvattaminen, muutoksen läpivieminen sekä suunnitelmallisuuden ja tuottavuuden ja ajanhallinnan terävöittäminen ovat yleisiä tilanteita, joissa organisaatiot hyödyntävät ulkopuolista businessvalmennusta. Valmennuksen tarpeen tunnistaminen alkaakin organisaation tarpeiden kartoituksesta, koska tarpeet ovat hyvin moninaiset kuten edellä mainitut esimerkit osoittavat.

Kokonaisuutena businessvalmennuksen hyödyt näkyvät organisaatioissa parempana tuottavuutena. Parempi tuottavuus syntyy hyvinvoivan ja motivoituneen henkilöstön kautta.